พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท เอ เอฟ อินโนเวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีพิธีลงนามข้อตกลง ทางวิชาการร่วมกับ บริษัท เอ เอฟ อินโนเวชั่น จำกัด ผ่านช่องทางออนไลน์
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.นันทกาญจน์ มุรศิต ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท เอ เอฟ อินโนเวชั่น จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจในการให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย ระบบน้ำประปา ระบบน้ำดื่ม ระบบน้ำรีไซเคิล และระบบน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในปี 2562

ได้ขยายพื้นที่ธุรกิจให้ครอบคลุมด้านอากาศ การเกษตร พลังงานหมุนเวียน สำหรับการลงนามข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้ปัจจุบันบริษัท เอเอฟอินโนเวชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Sci-FI รุ่นที่ 1) สนใจร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการแพทย์

และบริษัทประสงค์ให้การสนับสนุนเครื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดไว้ที่ Smart Classroom ของคณะฯ เพื่อให้ผู้สอน และผู้เรียนสดชื่นมีสมาธิกับการเรียน และป้องกันโรคไวรัส ซึ่งจะเป็นผลดีในอนาคตต่อไป

MOU พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท เอ เอฟ อินโนเวชั่น จำกัด ผ่านทางออนไลน์ โดยสำนักความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โครงการ แก้ไขปัญหาผักตบชวา
กรมโยธาธิการและผังเมือง เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 9 มีนาคม 64 เชิญท่านอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมหารือให้ความรู้ เรื่องการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ ในวันที่ 11 มีนาคม 64 มีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน โดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ได้มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอแนวคิด โดยผ่านความเห็นชอบและรัฐบาลสนับสนุนให้เชิญภาคเอกชน ขับเคลื่อน ร่วมกับมหาวิทยาลัย จึงเกิดพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการวิจัยทดลองและลงทุนผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาตามแนวคิดดังกล่าว

โดยมีแนวคิดริเริ่มโครงการเชิงปฏิบัติการ สร้างนวัตกรรม พัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมีแผนขับเคลื่อนโครงการในทุกๆศาสตร์ สาขาอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ตามนโยบาย INNOVATIVE UNIVERSITY ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี